OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kamex-brno.cz.

Před odesláním objednávky si prosím přečtěte tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího,upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva na dálku.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objdenávce,se kterou kupující souhlasí ve chvílí odeslání objednávky.

 

 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:                    Lucia Kornhauserová

Sídlo/bydliště:         Lipůvka 407,679 22 Lipůvka

IČ:                          87475766

DIČ:                       CZ7757246079

Zapsaná:                 Živnostenský úřad města Brna,Malinovského  nám.3

Telefon:                  606 722 958

Email:                     info@kamex-brno.cz

Adresa provozovny: provozuji pouze internetový prodej.

 2.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1.Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2.2.Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.3.Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.4.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky

2.5.Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 3.DORUČENÍ ZBOŽÍ

3.1.Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

3.2.Objednané zboží zasíláme Českou poštou,přes pobočky PPL,Zásilkovnu pouze v rámci ČR,objednané zboží lze vyzvednout v Brně na odběrných místech.

3.3.Při výběru platby předem na účet je zboží zákazníkovi odesláno po připsání dané částky na účet,obvykle v den přijetí platby ,nejpozději další  pracovní den.Prodejcem  potvrzená  objednávka  je splatná 5 pracovních dnů,pokud nebude  do dne splatnosti uhrazena,bude stornována  a zboží vráceno zpět do prodeje.

3.4.Při výběru platby dobírkou je zboží  zákazníkovi expedováno v nejbližším možném termíně,obvykle v den přijetí objednávky,nejpozději další pracovní den.

3.5.O odeslání balíčku bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

3.6.Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení  odešle prodávající kupujícímu.

3.7.Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

3.8.Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zásilky,zda nebyl obal poškozen,zboží poškozeno nebo odcizeno.Pokud ano,zákazník  sepíše  se zástupcem pošty protokol o poškození balíku.Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese dopravce.

 4. DOPRAVA V RÁMCI ČR


 ***ZÁSILKOVNA - Vyzvednutí na pobočce***

Zásilku si můžete vyzvednout na pobočkách v České republice. O tom,že je zásilka připravena k vyzvednutí budete informováni sms zprávou a emailem.Následně běží 7 denní lhůta k vyzvednutí zásilky.

Cena - 79 Kč

 ***ZÁSILKOVNA - Doručení na adresu***

Zásilkubude doručena dopravcem na adresu

Cena - 109 Kč

 6.ZPŮSOB ÚHRADY 


Platba převodem - BEZ POPLATKU 
Dobírka - 40 Kč

 7.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

7.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7.2.Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

7.3.Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

7.4.Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

7.5.Zboží lze vrátit  po předchozí domluvě na tel.č. 606722958 anebo na e-mailu kamex-brno i na odběrných místech v Brně.

7.6.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7.7.Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

7.8.Možnost: Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení (k nalezení v dokumentech). 

7.9.Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

FORMULÁŘ PRO ODSOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE

 

8.ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO /za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady,které se vyskytnou v záruční době/

 

8.1.Jakost při převzetí

8.1.1.Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

8.1.2.Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

8.1.3.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.1.4Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

8.1.5.Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.1.6.U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

8.2.Zákonná práva z vad

8.2.1.Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

8.2.2.V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

• bezplatné odstranění vady opravou,

• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.2.3.Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.2.4.U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.2.5.Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.2.6.Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL ZDE

 

9.VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1.Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

9.2.Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

9.3.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.4.Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od uplatnění práva z vadného plnění prodávajícímu telefonicky, emailem či osobně a to i bez toho, že reklamovaný předmět nebyl prodávajícímu zatím doručen. Doručení reklamovaného zboží je pak otázkou k součinnosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel zboží dodal. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.5. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

9.6.Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

9.7.Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

9.8.Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9.9.Zboží lze vrátit  po předchozí domluvě na tel.č. 606722958 anebo na e-mailu info@kamex-brno.cz

9.10.U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.2.Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

10.3.Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

10.4.Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

11.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem /kupujícím/ ve smyslu §419 obč.zákoníku a prodávajím,má spořebitel právo podat u ČOI návrh na mimosoudní řešení sporu za účelem uzavření dohody s prodávajícím.Tento návrh lze podat prostřednictvím internetových stánek www.coi.cz

11.2. Podání návrhu i následná účast na mimisoudním řešení je pro spotřebitele zdarma.Vzniklé náklady v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostaně.Pro spotřebitele je volba mimosoudího řešení soru dobrovolná.

11.3. Mimosoudní řešení sporu se řídí  zák. č.634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele.

11.4. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel (pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s prodávajícím přímo). Návrh může podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné a své náklady si strany hradí samy.

11.5. Doručením návrhu je mimosoudní řízení sporu zahájeno.

11.6. ČOI následně vyrozumí obě strany. Od chvíle vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek,který oběma stranám předloží.ČOI nebude ve sporu rozhodovat,cílem je pouze uzavření dohody obou stran.

11.7. Spotřebitelé,kteří mají bydliště v jiném členské státě EU,jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení sporu s prodávajím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam center je dostupný na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 12.OSTATNÍ

12.1.Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

12.2.Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.3.Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014. 

 

 

X
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ZÁSILKOVNA - Pobočka
Zásilku si můžete vyzvednout na pobočkách v České republice. Vyčkejte na sms zprávu anebo email s kódem pro vyzvednutí zásilky. Následně běží 7 denní lhůta k vyzvednutí zásilky.
79,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA -Doručení na adresu
109,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba převodem
BEZ POPLATKU
Dobírka
40,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF